ACLES: exàmens de certificació d’anglés

1 de desembre 2023

ACLES logo

L’examen CERTACLES d’acreditació lingüística de la Universitat Miguel Hernández és una prova que s’adapta al model establit per l’Associació de Centres de Llengua en l’Ensenyament Superior (ACLES), filial de la Confederació Europea de Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior (CERCLES) que agrupa més de 300 universitats de 27 països europeus.

És una prova reconeguda per la Conferència de Rectors d’Universitats Espanyoles (CRUE) i vàlida per a l’acreditació de competència lingüística en llengües estrangeres en l’àmbit territorial de la Comunitat valenciana (per a informació, sobre el reconeixement en altres comunitats, s’haurà de consultar acles.es/es/reconocimientos. Aquesta certificació està desvinculada de qualsevol mena de curs de formació o d’acreditació anterior, és a dir, que es tracta d’una prova independent, deslligada dels cursos de llengua estrangera impartits pel Centre d’idiomes de la UMH o de qualsevol altre curs, i per a la qual no és necessari haver superat un curs o haver acreditat nivells inferiors.


INFORMACIÓ GENERAL

Els exàmens de ACLES han passat a gestionar-se a través del Centre d’Idiomes de la UMH.