ACLES: exàmens de certificació d’anglés

ACLES logo

L’examen CERTACLES d’acreditació lingüística de la Universitat Miguel Hernández és una prova que s’adapta al model establit per l’Associació de Centres de Llengua en l’Ensenyament Superior (ACLES), filial de la Confederació Europea de Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior (CERCLES) que agrupa més de 300 universitats de 27 països europeus.

És una prova reconeguda per la Conferència de Rectors d’Universitats Espanyoles (CRUE) i vàlida per a l’acreditació de competència lingüística en llengües estrangeres en l’àmbit territorial de la Comunitat valenciana (per a informació, sobre el reconeixement en altres comunitats, s’haurà de consultar acles.es/es/reconocimientos. Aquesta certificació està desvinculada de qualsevol mena de curs de formació o d’acreditació anterior, és a dir, que es tracta d’una prova independent, deslligada dels cursos de llengua estrangera impartits pel Centre d’idiomes de la UMH o de qualsevol altre curs, i per a la qual no és necessari haver superat un curs o haver acreditat nivells inferiors.


INFORMACIÓ GENERAL

Les proves de certificació ACLES 2022 es realitzaran en dues convocatòries:

 • Convocatòria de maig 2022: dissabte 21 de maig. Obert el termini d’inscripció fins al 25/04/2022 (inclòs).
 • Convocatòria de novembre 2022: data per determinar.

Tallers de preparació per a les proves ACLES disponibles en Centre d’Idiomes UMH.

NOU: LLISTAT DE CANDIDATS ACCEPTATS (veure en el següent enllaç (118Kb .pdf) Tots els candidats acceptats hauran rebut aquesta informació per correu electrònic remés 29/04/2022.

Les proves es realitzaran en l’Edifici Arenals del Campus d’Elx, el dissabte 21 de maig del 2022. Tots els alumnes hauran de presentar-se a les 08.30 h. del dissabte 21 de maig del 2022 per a la crida i hauran de presentar el DNI per a identificar-se i poder accedir a l’aula.

L’examen començarà a les 09.00 h. No es permetrà l’accés a l’aula una vegada iniciada la prova.

El Tribunal ACLES els remetrà en breu els horaris i aules de celebració de les proves.


Instruccions per a la convocatòria de maig 2022

Els candidats hauran de realitzar la sol·licitud en línia, entrant en universite.umh.es/fpogestion/aspx/preinscripcion/preinscripcion.aspx i seleccionant:

 • Tipus d’ensenyament: Servei de Relacions Internacionals – Cursos d’idiomes
 • Ensenyament: Prova de certificació ACLES
 • Nivell (B1, B2 o C1)
 1. Una vegada introduïts les dades personals, l’aplicació informàtica confirmarà el registre mitjançant un resguard d’inscripció.

  Al peu d’aqueix resguard apareixeran tres opcions:

  • “Paga ja de manera en línia a través del TPV virtual” (només per a membres de la comunitat universitària UMH). Si es pertany a la comunitat universitària UMH, és possible realitzar el pagament virtual, indicant les dades que apareixen en el rebut, a través de la pàgina http://universite.umh.es/pagovirtual/
  • Imprimeix el rebut de pagament per a pagar en el teu banc”. En seleccionar aquesta última opció, l’aplicació generarà un rebut que pot abonar-se a través de la seua banca electrònica o en qualsevol de les entitats bancàries que apareixen indicades. Ha de parar-se atenció a la data màxima de validesa que indica el rebut emés.
  • “Imprimir resguard”. Seleccionar aquesta opció obligatòriament, per a poder aportar el resguard en el procés de matrícula.
 2.  

 3. – Una vegada realitzada la sol·licitud en línia, el candidat haurà d’aportar, fins al 25/04/2022 la següent documentació:

  • Resguard de preinscripció, que genera l’aplicació informàtica.
  • Annex I (0,99Kb .docx) (a descarregar ací per a emplenar, signar i adjuntar al resguard de preinscripció).
  • Resguard del pagament de taxes (rebut segellat per l’entitat bancària o acompanyat del justificant de pagament en línia).
  • Fotocòpia del DNI
  • Acreditació família nombrosa, si escau.
 4.  

 5. – Aquesta documentació haurà de presentar-se fins a 25/04/2022 (inclòs):

  1. Bé presencialment a través del Registre General de la UMH / Registres Auxiliars dels CEGECA (amb cita prèvia).
  2. Bé electrònicament a través de la Seu electrònica de la UMH (es necessita signatura electrònica) i haurà d’anar dirigida al Tribunal ACLES – Vicerectorat de Relacions Internacionals.
  3. Per qualsevol altre mitjà que s’indique en la Llei de Procediment Administratiu.
 6.  

  Finalitzat el període de preinscripció, el Tribunal ACLES publicarà els llistats de sol·licituds admeses i pendents d’esmenar a través d’aquest blog i del correu electrònic indicat pels interessats, donant un termini de 10 dies per a esmenar els defectes trobats. En cas que no s’esmene la sol·licitud, s’entendrà exclosa per incompleta.

  Amb la publicació posterior del llistat definitiu de sol·licituds acceptades, el Tribunal ACLES indicarà el lloc, hora i detalls de la celebració de les proves a través d’aquest blog i del correu electrònic indicat pels interessats.

   

  IMPORTANT

  Les places són limitades pel que la matrícula s’anirà atenent per estricte ordre de recepció de sol·licituds. No s’admetrà a tràmit la documentació incompleta o que no s’haja presentat a través dels llits esmentats.

  Taxes de l’examen: l’abonament de la taxa dona dret a UNA SOLA CONVOCATÒRIA.

  • Matrícula general Nivell B1 i B2: 78,20 €*
  • Matrícula general Nivell C1: 90 €*
  • Taxa d’expedició del certificat CERTACLES per a tots els nivells: 27,34 €*

   

  S’aplicaran els descomptes corresponents a les famílies nombroses i persones amb diversitat funcional.

  Per a sol·licitar el certificat corresponent a la superació de les proves CERTACLES, una vegada publicat el llistat definitiu de qualificacions, els interessats hauran d’enviar un e-mail a acles@umh.es indicant el seu nom complet, el seu DNI i la convocatòria i el nivell al qual s’han presentat. En resposta al seu correu rebran el rebut per al pagament de les taxes d’emissió del certificat amb els passos a seguir.

  Per a obtindre més informació sobre les proves, per favor, consulte els següents documents (versions B1 i B2 actualitzades):

  Nivell B1

  Nivell B2

  Nivell C1

  Guia del candidat B1 (829Kb .pdf) Guia del candidat B2 (829Kb .pdf) Guia del candidat C1 (843Kb .pdf)
  Model examen B1 (706Kb .pdf)

  Listening B1 (30,2Mb .mp3)

  Models speaking B1 (1,21Mb .pdf)

  Model examen B2 (213Kb .pdf)

  Listening B2 (30,2Mb .mp3)

  Models speaking B2 (1,83Mb .pdf)

  Model d’examen C1 (488Kb .pdf)
  Àudio 1. Animal rights (2,31Mb .mp3)
  Àudio 2. Ezekiel Emanuel (2,50Mb .mp3)
  Àudio 3. Jamie Oliver (4,83Mb .mp3)
  Àudio 4. Donen Brown (6,40Mb .mp3)
  Respostes examen B1 (80Kb .pdf) Respostes examen B2 (81,7Kb .pdf) Respostes examen C1 (79,1Kb .pdf)

   

  També poden dirigir-se per correu electrònic a acles@umh.es