Dobles Doctorats/Cotutela internacional

20 de març 2024

NOU (13/09/21): El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació ha publicat, en el Butlletí Oficial de la UMH de 13 de setembre de 2022, la convocatòria d’Ajudes per a estades de dobles Doctorats Internacional/Cotutela Internacional de la UMH durant el curs acadèmic 2021-2022

Pots consultar el text íntegre de la convocatòria a continuació:

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 4 d’octubre (10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la data de publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana). Pots consultar la resolució del DOGV a continuació:

Les sol·licituds s’han de presentar, degudament emplenades, mitjançant el formulari contemplat en l’Annex II. La presentació en el registre electrònic de la UMH es realitzarà PREFERENTMENT per la SEU ELECTRÒNICA, accedint al tràmit Instància general que es troba disponible en el següent enllaç: https://sede.umh.es/procedimientos/instancia-general/, i dirigida a: U05500108-Servei de Relacions Internacionals i Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat, o a través del Registre General de la UMH (Edifici Rectorat), dels Registres Auxiliars (situats en els CEGECAS), a través de la Seu Electrònica o per qualsevol altre procediment contemplat en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en virtut del que es disposa en la disposició final setena, disposició derogatòria única, apartat 2, últim paràgraf, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

A la sol·licitud s’adjuntaran els següents documents:

  • Certificació acadèmica de la titulació d’accés al doctorat.
  • Certificat oficial de coneixement d’idiomes.
  • Document d’acceptació del coordinador del programa de doctorat per a la realització d’un doble doctorat a l’empara d’un acord bilateral, o document de la universitat de destí pel qual s’accepta la cotutela internacional

Acreditació, si és el cas, de la concessió de l’ajuda de caràcter predoctoral de convocatòria pública.


CONVOCATÒRIES ANTERIORS

2018/2019


2017/2018

LLISTAT DOBLES DOCTORATS ACTUALITZAT:

Universitat País Títol Programa
Universitat de Sao Paolo i Universitat de Porto El Brasil i Portugal Doctorat Doctorat en Salut Pública, Ciències Mèdiques i Quirúrgiques
Pontifícia Universitat Catòlica de Valparaíso Xile Doctorat Doctorat en Estadística, Optimització i Matemàtica Aplicada
Universitat de Sonora Mèxic Doctorat Doctorat en Recursos i Tecnologies Agràries, Agroambientals i Alimentàries
Wroclaw University of Environmental and Life Sciences Polònia Doctorat Doctorat en Recursos i Tecnologies Agràries, Agroambientals i Alimentàries
Universitá degli Studi di Firenze Itàlia Doctorat Doctorat en Recursos i Tecnologies Agràries, Agroambientals i Alimentàries
Universitat Nacional Agrària de la Molina el Perú Doctorat Doctorat en Recursos i Tecnologies Agràries, Agroambientals i Alimentàries.
Universidade de Sao Paulo el Brasil Doctorat Doctorat en Salut Pública, Ciències Mèdiques i Quirúrgiques
Universitat Tecnològica de Kaunas Lituània Doctorat Doctorat en Tecnologies Industrials i de Telecomunicació
Centre d’Investigació i d’Estudis Avançats de l’Institut Politècnic Nacional (CINVESTAV) Mèxic Doctorat Doctorat en Tecnologies Industrials i de Telecomunicació
Universitat Autònoma de Nova León Mèxic Doctorat Doctorat en Tecnologies Industrials i de Telecomunicació