Dobles Doctorats/Cotutela internacional

NOU (08/07/21): El Vicerectorat de Relacions Internacionals publica llistat provisional de sol·licituds admeses a les ajudes UMH a dobles doctorats internacional / cotutela internacional.

Pots consultar el llistat a continuació:
Llistat provisional ajudes doctorat-cotutela admissió-provisional (221Kb .pdf)

Es concedeix als interessats un termini de 10 dies hàbils per a l’esmena d’errors o l’aportació de documents necessaris.

(01/06/21): El Vicerectorat de Relacions Internacionals ha publicat, en el Butlletí Oficial de la UMH de 30 d’abril de 2021, la convocatòria d’Ajudes per a estades de doble Doctorat Internacional/Cotutela Internacional de la UMH durant el curs acadèmic 2020/2021

Pots consultar el text íntegre de la convocatòria a continuació:
Consultar convocatòria (479Kb .pdf)

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 15 de juny (10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la data de publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana). Pots consultar la resolució del DOGV a continuació:
Consultar resolució DOGV (236Kb .pdf)

Les sol·licituds s’han de presentar, degudament emplenades, mitjançant el formulari contemplat en l’Annex II dirigit al Servei de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, a través del Registre General de la UMH (Edifici Rectorat), dels Registres Auxiliars (situats en els CEGECAS), a través de la Seu Electrònica o per qualsevol altre procediment contemplat en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en virtut del que es disposa en la disposició final setena, disposició derogatòria única, apartat 2, últim paràgraf, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

A la sol·licitud s’adjuntaran els següents documents:

  • Certificació acadèmica de la titulació d’accés al doctorat.
  • Certificat oficial de coneixement d’idiomes.
  • Document d’acceptació del coordinador del programa de doctorat per a la realització d’un doble doctorat a l’empara d’un acord bilateral, o document de la universitat de destí pel qual s’accepta la cotutela internacional
  • Acreditació, si escau, de la concessió de l’ajuda de caràcter predoctoral de convocatòria pública.

CONVOCATÒRIES ANTERIORS
2018/2019


2017/2018

 

LLISTAT DOBLES DOCTORATS ACTUALITZAT:

Universitat País Títol Programa
Pontifícia Universitat Catòlica de Valparaíso Xile Doctorat Doctorat en Estadística, Optimització i Matemàtica Aplicada
Universitat de Sonora Mèxic Doctorat Doctorat en Recursos i Tecnologies Agràries, Agroambientals i Alimentàries
Wroclaw University of Environmental and Life Sciences Polònia Doctorat Doctorat en Recursos i Tecnologies Agràries, Agroambientals i Alimentàries
Universitá degli Studi di Firenze Itàlia Doctorat Doctorat en Recursos i Tecnologies Agràries, Agroambientals i Alimentàries
Universitat Nacional Agrària de la Molina el Perú Doctorat Doctorat en Recursos i Tecnologies Agràries, Agroambientals i Alimentàries.
Universidade de Sao Paulo el Brasil Doctorat Doctorat en Salut Pública, Ciències Mèdiques i Quirúrgiques
Universitat Tecnològica de Kaunas Lituània Doctorat Doctorat en Tecnologies Industrials i de Telecomunicació
Centre d’Investigació i d’Estudis Avançats de l’Institut Politècnic Nacional (CINVESTAV) Mèxic Doctorat Doctorat en Tecnologies Industrials i de Telecomunicació
Universitat Autònoma de Nova León Mèxic Doctorat Doctorat en Tecnologies Industrials i de Telecomunicació