Normatives

16 de novembre 2023

Normatives aplicables en el Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat:

Amb caràcter general

  • Constitució Espanyola de 1978.
  • Llei 6/2001 de 21 de desembre d’Universitats, modificada per Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.
  • Decret 208/2004 de 8 d’octubre del Consell de la Generalitat pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.
  • Llei 2/2003 de 28 de gener de la Generalitat de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes.
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  • Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, desenvolupada per Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre.
  • Llei orgànica 15/1999, de 12 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desenvolupada per Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.
  • Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE 18 de novembre).

Amb caràcter específic

Normatives Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat