This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram access token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram Access Token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.

Normatives

Normatives aplicables en el Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat:

Amb caràcter general

  • Constitució Espanyola de 1978.
  • Llei 6/2001 de 21 de desembre d’Universitats, modificada per Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.
  • Decret 208/2004 de 8 d’octubre del Consell de la Generalitat pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.
  • Llei 2/2003 de 28 de gener de la Generalitat de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes.
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  • Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, desenvolupada per Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre.
  • Llei orgànica 15/1999, de 12 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desenvolupada per Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.
  • Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE 18 de novembre).

Amb caràcter específic

Normativa Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat