This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram access token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram Access Token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.

Personal visitant en la UMH

La Universitat acull regularment professors, investigadors, becaris i PAS convidats (d’ara en avant, el personal convidat) per a estades en els seus departaments, instituts, centres, laboratoris i serveis. Amb la finalitat d’assegurar que el personal convidat estiga assegurat davant possibles incidents en la Universitat, és important que el PDI i PAS de la UMH que convida a professors, investigadors o un altre personal estranger o nacional seguisca les pautes ací indicades. Aquestes indicacions s’aplicaran a tot el personal visitant, procedent d’institucions tant espanyoles com estrangeres, que desitgen romandre en la UMH per un període superior a 7 dies.

  • Si el personal visitant requereix d’una carta d’invitació, serà el personal responsable en la UMH de la invitació qui haurà d’enviar-li-la amb el vistiplau del director del Departament, Centre, Institut o Servei en la UMH on vaja a realitzar l’estada. Aquest vistiplau és indispensable amb la finalitat de garantir la disponibilitat d’espai en la UMH per a acollir al personal convidat. Poden trobar un possible model de carta d’invitació: castellà/ anglés.
  • El personal responsable en la UMH informarà la Unitat d’Internacionalització del Servei de Relacions Internacionals de la UMH de l’arribada del personal convidat amb almenys 1 mes d’antelació. Per a això, haurà d’emplenar el següent documente ‘Estada en UMH’ (castellà/ anglés) i remetre-ho amb la signatura també del Director de Departament, Centre, Institut o Servei on estarà situat el personal visitant durant la seua estada en la UMH, i la signatura del personal convidat. El document ‘Estada en UMH’ haurà de ser remés al costat d’una carta de la institució d’origen que autoritza la realització de l’estada del personal visitant en la UMH (tenen ací un possible model de carta: castellà/ anglés). Aquests documents hauran de ser remesos per correu intern a la Unitat d’Internacionalització de de Relacions Internacionals.
  • Una vegada la Unitat d’Internacionalització reba tots dos documents, informarà el corresponent servei administratiu perquè aplique al personal visitant la cobertura per responsabilitat civil de la UMH. La recepció de tots dos documents és requisit indispensable per a la realització de l’estada i cobertura adequada del personal convidat davant possibles contratemps en les instal·lacions de la UMH. La Unitat d’Internacionalització informarà per correu electrònic al personal responsable en la UMH del vistiplau a l’estada i la inclusió del personal visitant en l’assegurança de responsabilitat civil.
  • Si les dates de realització de l’estada foren posteriorment modificades, el personal responsable en la UMH informarà la Unitat d’Internacionalització per a la modificació de la cobertura de l’assegurança. Per a això, proporcionem un model de carta (castellà/ anglés) per a notificació de la modificació de dates de realització de l’estada en la UMH que de nou haurà d’enviar per correu intern a la Unitat d’Internacionalització juntament amb la signatura també del Director de Departament, Centre, Institut o Servei on estarà situat el personal convidat durant la seua estada en la UMH.
  • El personal convidat serà responsable de l’obtenció dels visats i/o permisos necessaris per a realitzar l’estada en la UMH. A més, haurà de disposar d’una assegurança adequada que els garantisca la seua cobertura sanitària durant la seua estada en la UMH (cobertura diferent a la de responsabilitat civil davant possibles contratemps en les instal·lacions de la UMH)
  • Abans de finalitzar l’estada, el personal responsable en la UMH de l’estada pot sol·licitar l’emissió d’un certificat per al personal visitant sobre l’estada realitzada en la UMH. Pot sol·licitar el corresponent certificat per correu electrònic a la Unitat d’Internacionalització (internacional@umh.es).

En el cas d’estades formatives o docents dins del programa Erasmus (per a estades de qualsevol duració, fins i tot aquelles la duració de les quals siga inferior a 7 dies), el personal responsable en la UMH de l’estada haurà d’informar la Unitat d’Internacionalització del Servei de Relacions Internacionals de la UMH de l’arribada del personal visitant amb almenys 1 mes d’antelació, i per a això haurà de remetre-li solament el Training Program o Teaching Program de l’estada a realitzar degudament emplenat. La Unitat d’Internacionalització li remetrà al personal responsable en la UMH el programa signat pel Vicerector de Relacions Internacionals com a vistiplau a la visita. En finalitzar la visita, el personal convidat o personal responsable en la UMH de la visita podrà sol·licitar la signatura del certificat d’estada necessari a través de la Unitat d’Internacionalització del Servei de Relacions Internacionals.

Per a més informació:

Servei de Relacions Internacionals – Unitat d’Internacionalització.
Ursula Kress Mattis
Tlf: 966 65 86 67
internacional@umh.es