Màsters UMH en anglés: convocatòria d’ajudes

23 de novembre 2023

Ajudes per a la preparació de màsters universitaris impartits en anglés

 1. Objectiu del Programa

  La Universitat Miguel Hernández d’Elx ha realitzat una decidida aposta per la internacionalització dels seus estudis i estudiants. En aquest context, el Vicerectorat de Relacions Internacionals ha posat en marxa un conjunt d’iniciatives que comprenen, des de la inclusió d’assignatures impartides en anglés en estudis de Grau i Màster, fins a cursos orientats cap al desenvolupament d’habilitats de comunicació oral i escrita en llengua anglesa a través del Pla UMH d’aprenentatge d’anglés. A aquestes accions, se sumen, a través d’aquesta convocatòria, accions per a impulsar la preparació i proposta de Màsters oficials universitaris impartits íntegrament en llengua anglesa. D’aquesta manera, la UMH cerca millorar la internacionalització dels seus estudiants i l’atracció d’estudiants internacionals a través d’una oferta docent de postgrau de qualitat.

 2. Dotació
 3. La dotació total prevista per a aquesta acció és de 50.000 euros, dotant-se a cada grup promotor amb fins a un màxim de 10.000 euros.

 4. Grup promotor

  Haurà d’estar constituït per un mínim de 8 professors permanents de la UMH dels quals almenys 4 d’ells pertanyeran als cossos docents universitaris. No obstant això, no tots els professors del grup promotor hauran d’impartir obligatòriament docència en el màster.

  Aquells que desitgen impartir docència hauran d’acreditar, abans de l’inici de la docència del màster, els seus coneixements de llengua anglesa segons les Bases de la Convocatòria del Programa d’impuls i reconeixement de l’activitat docent realitzada en llengua anglesa per professorat de la UMH, disponible en el document de reconeixement de l’activitat docent en assignatures en llengua anglesa (95Kb Castellà .docx)

  No obstant això, el responsable del màster podrà establir requisits addicionals, si escau.

  Compromisos del grup promotor:
  1. – En el cas que el grup promotor opte per la posada en marxa d’un nou Màster Universitari haurà d’elaborar la memòria de verificació completa del Màster proposat, seguint el procediment indicat en la Normativa per a la implantació de títol de Màster aprovada pel Consell de Govern en sessió de 7 de maig de 2008 [1], en un termini màxim de 8 mesos des de la concessió de l’ajuda.

  2. En l’apartat “Referents Externs” de la Memòria de Verificació, haurà de reflectir-se que el grup promotor ha col·laborat amb experts externs d’àmbit internacional. En el cas que el grup promotor, amb el vistiplau del Director del màster, opte per l’opció d’impartir íntegrament en anglés un Màster Universitari ja verificat i que ja s’està impartint en la UMH en castellà, haurà de presentar el MODIFICA corresponent, seguint les indicacions del Vicerectorat d’Estudis. Aquest MODIFICA, a més d’indicar que la docència serà impartida en anglés, haurà de reflectir, en l’apartat “Referents externs”, que el grup promotor ha col·laborat amb experts externs d’àmbit internacional. El termini per a realitzar-lo serà d’un màxim de 3 mesos des de la concessió de l’ajuda.

  3. – Captació de professorat o investigadors d’universitats i /o institucions d’educació superior estrangeres, per a formar part de l’equip docent del Màster. El professorat estranger podrà impartir seminaris i crèdits de les matèries del Màster però, en cap cas, podran ser professors responsables d’assignatures. Es valorarà positivament que aquesta col·laboració s’acredite, en la sol·licitud, mitjançant carta o correu electrònic que mostre l’interés del professor estranger a participar en l’equip docent del Màster.

  4. – Elaboració d’un portal (blog/web) del Màster en anglés i espanyol. Aquest punt haurà de realitzar-se després de l’aprovació de la Memòria de verificació o, en el seu cas, el MODIFICA, per la ANECA, transcorregut un termini màxim de 2 mesos. A més, hauran de realitzar-se fullets informatius i un vídeo promocional del Màster en anglés. Per a això, es comptarà amb els Serveis de la UMH sota la coordinació del Vicerectorat de Relacions Internacionals.

  5. – Pla de difusió de l’oferta formativa del Màster proposat en el mercat nacional i internacional, amb la col·laboració dels Serveis corresponents de la UMH.

 5. Documentació a aportar pels interessats
  1. Sol·licitud emplenada (46Kb Castellà .docx)
  2. Currículum dels membres del grup promotor (breu o normalitzat).
  3. Carta o correu electrònic d’acceptació dels professors estrangers que desitgen formar part de l’equip docent (opcional).
 6. Terminis i formalització de sol·licituds

  Les sol·licituds podran realitzar-se a partir de l’endemà al de la publicació de la present convocatòria. Els interessats disposaran fins al dia 10 de gener de 2014 per a cursar la seua sol·licitud, que haurà de realitzar-se a través del Registre General de la UMH o dels Registres Auxiliars disponibles en els CEGECA.

 7. Finançament

  El finançament sol·licitat és per a la posada en marxa del Màster, no únicament per a la preparació de la Memòria. No obstant això, hauran de justificar-se totes les despeses ocasionades amb anterioritat al 30 de juny de 2014 per als Màsters que únicament requerisquen un MODIFICA per a la seua implantació i del 30 de juny de 2015 per als Màsters de nova implantació.

  Els conceptes susceptibles de finançament són els següents:

  1. Suport i revisió de textos i traduccions.
  2. Estudis de mercat.
  3. Viatges i dietes: reunions de treball d’experts externs.
  4. Despeses de màrqueting/publicitat, inclòs el vídeo promocional del Màster en anglés, així com les despeses d’elaboració de la web del Màster.
  5. Despeses d’edició/publicació de materials i fullets informatius.
  6. Pagaments a personal propi i extern per a tasques administratives necessàries per a la preparació de la Memòria i posada a punt del Màster abans del seu inici.
 8. Procediment i terminis per a la resolució de la concessió de les ajudes

  Una vegada finalitzat el termini per a presentació de sol·licituds, es publicarà abans del dia 23 de gener de 2014 la llista de sol·licituds admeses, excloses i pendents d’esmena.

  La publicació, que es realitzarà en els taulons oficials de la UMH i en el blog de l’Oficina de Relacions Internacionals, indicarà els motius d’exclusió, els defectes de les sol·licituds i/o la falta de documentació i es concedirà a l’interessat un termini 10 dies naturals per a l’esmena d’errors i/o aportació de documents necessaris, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició.

  Transcorregut aquest termini, i una vegada avaluades les sol·licituds presentades per la Comissió de Selecció, es publicarà el dia 3 de febrer la resolució dels projectes seleccionats, indicant-se els beneficiaris i la quantia màxima, a través dels taulons oficials de la UMH i el blog de l’Oficina de Relacions Internacionals. Així mateix, els beneficiaris seran informats de la concessió per correu electrònic.

  Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un mes, davant el mateix òrgan que la va dictar o ser impugnat directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu.

 9. Comissió de selecció

  La Comissió de Selecció estarà formada pel Vicerector de Relacions Internacionals, la Vicerectora d’Estudis, o persona en qui delegue, i el Vicerector Adjunt de Relacions Internacionals per a accions d’internacionalització.


 10. [1] 2.2. “A aquest efecte tindrà la consideració de grup promotor el suport exprés a una proposta d’implantació de títol de Màster de 8 professors permanents de la UMH dels quals, almenys, 4 pertanyeran als cossos docents universitaris”.