Estudiant visitant

Estudiant visitant Ràdio UMH Aquesta normativa regula la situació de l’estudiant visitant que desitja cursar alguna assignatura i/o realitzar un període de pràctiques en la UMH, fora dels programes oficials de mobilitat, acords o convenis d’intercanvi interuniversitari.

L’estudiant visitant podrà triar les assignatures que desitge dins de l’oferta d’estudis oficials de la UMH, però el nombre de crèdits matriculats no podrà superar els 30 en el cas d’un semestre o els 60 en el cas de l’any acadèmic complet. En el cas de les estades pràctiques, l’estudiant haurà de realitzar entre 25 i 40 hores setmanals de pràctiques, on 25 hores equivalen a un crèdit, repartides en estades d’una duració mínima d’un mes i màxima de sis mesos.

Finalitzat el període d’estada de l’estudiant visitant aquest rebrà una certificació en el qual constaran les dades personals de l’estudiant, les assignatures cursades, les pràctiques realitzades, el nombre de crèdits, les qualificacions obtingudes i el període en el qual s’han realitzat les activitats.

La condició d’estudiant visitant adquirida després de la matrícula possibilita a aquest per a fer ús de les instal·lacions i serveis de la UMH i a la corresponent acreditació com a tal. La realització d’estades sota aquesta modalitat no dona dret a l’obtenció d’un títol universitari de la UMH, si bé l’estudiant podria sol·licitar el reconeixement o transferència de crèdits en cas d’accedir posteriorment a estudis oficials de la UMH.

Documentació necessària

Per a sol·licitar la seua admissió com a estudiant visitant en la UMH, l’interessat ha d’enviar el formulari de sol·licitud emplenat i la resta de la documentació sol·licitada en el text complet de la normativa (856Kb Castellà .pdf):

Per a més informació, movilidad@umh.es