Estudiant visitant

30 de novembre 2023

Estudiant visitant Ràdio UMH Esta normativa regula la situació de l’estudiant visitant que desitja cursar alguna assignatura i/o realitzar un període d’activitats tutelades en la UMH, fora dels programes oficials de mobilitat, acords o convenis d’intercanvi interuniversitari.
L’estudiant visitant podrà triar les assignatures que desitge dins de l’oferta d’estudis oficials de la UMH, però el nombre de crèdits matriculats no podrà superar els 30 en el cas d’un semestre o els 60 en el cas de l’any acadèmic complet. En el cas de les estades pràctiques, l’estudiant haurà de realitzar entre 25 i 40 hores setmanals de pràctiques, on 25 hores equivalen a un crèdit, repartides en estades d’una duració mínima d’un mes i màxima de sis mesos.

Finalitzat el període d’estada de l’estudiant visitant este rebrà una certificació en el qual constaran les dades personals de l’estudiant, les assignatures cursades, les pràctiques realitzades, el nombre de crèdits, les qualificacions obtingudes i el període en el qual s’han realitzat les activitats.

La condició d’estudiant visitant adquirida després de la matrícula possibilita a este per a fer ús de les instal·lacions i serveis de la UMH i a la corresponent acreditació com a tal. La realització d’estades sota esta modalitat no dona dret a l’obtenció d’un títol universitari de la UMH, si bé l’estudiant podria sol·licitar el reconeixement o transferència de crèdits en cas d’accedir posteriorment a estudis oficials de la UMH.

Procediments i documentació necessària

Pot sol·licitar-se admissió com a estudiant visitant en la UMH en dos tipus o modalitats:

  1. Per Estudis (per a cursar assignatures d’algun dels plans d’estudi de titulacions oficials de la UMH).

  2. Per Activitats Tutelades (per a realitzar una estada amb activitats monitorades i sota la supervisió d’un mentor UMH).

Per a més informació,