ERASMUS+ Pràctiques

Logo Erasmus+ PrácticasLogo proyectos cofinanciados por el programa Erasmus+ de la Unión Europea


Convocatòria 2021/2022

El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx ha publicat la 1a convocatòria Erasmus+ Prácticas per al curs 2021/2022. Aquestes ajudes permeten a estudiants de titulacions oficials de la UMH realitzar un període de pràctiques en qualsevol organització, pública o privada, dels països participants. Els interessats hauran de realitzar la sol·licitud de manera en línia i presentar-la, al costat de la resta de la documentació, a través de Registre General, Auxiliars o Universitat.

Pots consultar les bases de la convocatòria, els criteris de concessió i el procediment de sol·licitud (422Kb castellà .pdf)

La duració de les pràctiques no ha de ser inferior a 2 mesos ni superior a 12 mesos per cicle d’estudis (entenent-se com a cicle d’estudis: grau, màster i doctorat) havent d’acabar obligatòriament amb data màxima el 30 de maig de 2022

La sol·licitud es realitzarà EN LÍNIA, a través de l’accés personalitzat dels estudiants (a través de la ruta: Aplicacions/Estudis/Informació acadèmica/en la part de baix, on posa ‘Programes d’Intercanvi’, se selecciona l’opció Erasmus+ Prácticas).

El termini de presentació de sol·licituds serà A partir de l’endemà de publicar-se EN EL DOGV. (Serà en breu)

La documentació a aportar serà la següent:

  1. Sol·licitud signada (una vegada realitzada la inscripció EN LÍNIA, l’estudiant ha de descarregar el PDF, imprimir-lo i signar-lo).
  2. Certificat d’acceptació de l’empresa.
  3. Fotocòpia del DNI, passaport o permís de residència.
  4. Còpia de l’expedient acadèmic personal (sense validesa acadèmica).
  5. Curriculum vitae
  6. Còpia del certificat o document acreditatiu de coneixements d’idiomes.
  7. Learning Agreement for Traineeship signat pel sol·licitant i l’empresa d’acolliment: model de l’Annex II (301Kb anglés .docx)

Convocatòries anteriors: