UMH Club ERASMUS Experience

31 de maig 2024

Club ERASMUS Experience logoEl UMH Club Erasmus Experience forma part del Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

És gestionat per un grup d’alumnes de la UMH que pretén acostar la universitat a tots els estudiants i, sobretot, als quals visiten la UMH dins d’un programa d’intercanvi.

La seua finalitat és afavorir la inserció dels estudiants estrangers en la vida acadèmica i cultural de la nostra universitat, organitzant activitats socioculturals, viatges i eixides rurals, a més de promoure el coneixement dels països de procedència dels estudiants estrangers entre els membres de la nostra comunitat universitària.

El UMH Club ERASMUS Experience anirà oferint activitats de tota mena durant tot el curs, però també està obert a rebre propostes per part dels seus socis. Està a la vostra sencera disposició a través de l’e-mail i a través de Instagram

Amb la creació del UMH CLUB ERASMUS CLUB EXPERIENCE, la UMH pretén crear un fòrum de trobada internacional, presencial i virtual, que fomente i dinamitze les relacions i activitats internacionals entre la comunitat universitària a través de la difusió d’experiències i organització d’activitats de diversa índole. La creació d’una xarxa d’estudiants entorn d’aquest Club, ajudarà a fomentar el procés d’internacionalització i europeïtzació de tots els col·lectius de la UMH mitjançant diferents activitats compartides. D’altra banda, també propiciarà el desenvolupament de nous fòrums, tant presencials com virtuals, per a la participació i convivència intercultural.

Pertinença al club

Podran ser membres tots els estudiants de la UMH que hagen realitzat una estada de mobilitat Erasmus, d’almenys un semestre de duració, en qualsevol curs acadèmic i es troben matriculats d’estudis oficials en la UMH. Així com tots els estudiants ERASMUS incoming que desitgen pertànyer al Club. També podran ser membres del Club els estudiants que hagen sol·licitat en la UMH una plaça ERASMUS per a realitzar el pròxim curs una estada de mobilitat.

Els membres del UMH CLUB ERASMUS CLUB EXPERIENCE tindran dret a:

  • Acreditació de la seua pertinença al Club.
  • Accés a les aplicacions informàtiques relatives al club que poguera implementar la coordinació d’aquest.
  • Invitació a la Jornada UMH de Bienvenida ERASMUS.
  • Descompte del 75% de la targeta esportiva UMH.
  • Altres avantatges addicionals que puguen concretar-se en el futur.

Els membres del UMH CLUB ERASMUS EXPERIENCE es comprometen a col·laborar, en la mesura que siga possible, en les activitats i dinamització del Club, així com assistir a les activitats programades que estaran obertes a la participació de tota la comunitat universitària, amb la finalitat de fomentar la internacionalització i mobilitat d’aquesta.

Funcionament del club

L’estudiant Coordinador/a del UMH CLUB ERASMUS EXPERIENCE serà, durant un curs acadèmic, la persona encarregada de la gestió i dinamització de les activitats del Club. Serà proposada per la Delegació d’Estudiants abans del 15 de juny de cada curs acadèmic, nomenada pel Vicerector d’Estudiants i Coordinació, i serà susceptible de reconeixement de crèdits d’acord amb l’article 4.1.a. Criteris de reconeixement per activitats culturals, solidàries i de cooperació, de la Normativa de reconeixement de competéncies transversals i professionals dels títols de grau de la Universitat Miguel Hernández d’Elx (224Kb Castellà .pdf)

El Coordinador o la Coordinadora del Club podrà comptar amb l’assessorament de la Comissió de Seguiment del UMH CLUB ERASMUS CLUB EXPERIENCE que estarà composta per la Delegada General d’Estudiants, el Vicerector d’Estudiants i Esports, el Vicerector de Relacions Internacionals, o persones en qui deleguen, i un representant del Personal d’Administració i Serveis. A més, la Delegació d’Estudiants facilitarà al Coordinador del Club la realització de les activitats proposades i la seua divulgació a través de la seua estructura.

El Coordinador o la Coordinadora haurà de preparar un Pla d’Activitats per al següent curs acadèmic que haurà de presentar abans del 15 de juliol a la Comissió de Seguiment del UMH CLUB ERASMUS EXPERIENCE per a la seua possible aprovació abans del 15 de setembre. Al llarg del curs acadèmic, el Coordinador o la Coordinadora, amb el vistiplau de la Delegació General d’Estudiants, podrà proposar activitats addicionals a les inicialment planificades sempre que contribuïsquen als fins del club. En la memòria anual haurà de recollir-se, almenys, una jornada anual de benvinguda als estudiants ERASMUS, activitats que fomenten grups de conversa, la promoció de l’ús de llengües estrangeres i la creació de xarxes socials de relació, tant físiques com a través de les noves tecnologies de la informació per a la divulgació i dinamització d’activitats.

El Coordinador o la Coordinadora s’encarregarà també d’assegurar l’adequada divulgació del Club i les seues activitats a tota la comunitat universitària.

Abans de finalitzar el curs acadèmic, el Coordinador o la Coordinadora del Club haurà de preparar una Memòria anual d’activitats realitzades en el curs acadèmic que haurà de ser remesa a la Comissió de Seguiment abans del 30 de juliol per a la seua aprovació, moment en el qual deixarà d’exercir les funcions de coordinació en el cas que un nou Coordinador o una nova Coordinadora hagen sigut nomenats per al següent curs acadèmic.

Per a obtindre més informació o realitzar consultes, pots dirigir-te al Club a través del correu electrònic