Visat i autorització d’estada

18 d’abril 2024

Passaport vissat francés maleta

Hauran de sol·licitar el visat (abans de viatjar a Espanya) i posteriorment l’autorització d’estada (en arribar a Espanya), els ciutadans estrangers que hagen sigut autoritzats a romandre a Espanya per un període superior a 90 dies amb la fi única o principal de dur a terme alguna de les següents activitats de caràcter no laboral:

 • Realització o ampliació d’estudis en un centre d’ensenyament autoritzat a Espanya, en un programa de temps complet, que conduïsca a l’obtenció d’un títol o certificat d’estudis.
 • Realització d’activitats d’investigació o formació, sense perjudici del règim especial d’investigadors.
 • Participació en un programa de mobilitat d’alumnes, per a seguir un programa d’ensenyament secundari i/o batxillerat en un centre docent o científic oficialment reconegut.
 • Realització de pràctiques no laborals en un organisme o entitat pública o privada o un centre de formació professional reconegut oficialment, en el marc d’un conveni elaborat a tal fi.
 • Prestació d’un servei de voluntariat dins d’un programa que perseguisca objectius d’interés general.

Els estudiants procedents dels països que apareixen a continuació, no necessitaran visat SEMPRE QUE LA SEUA ESTADA DURE MENYS DE 90 DIES.

 • Europa: Andorra, Mònaco, San Marino, Santa Seu.
 • Amèrica del Nord: els Estats Units i el Canadà.
 • Sud-amèrica: l’Argentina, Bolívia, el Brasil, Xile, El Salvador, Guatemala, Hondures, Mèxic, Nicaragua, Panamà, Paraguai, l’Uruguai i Veneçuela.
 • Altres: Austràlia, Brunei Darussalam, República de Corea, Israel, el Japó, Malàisia, Nova Zelanda, Singapur.

Si l’estada a Espanya superarà els 180 dies, els estudiants hauran de sol·licitar un Visat d’Estudiant i, una vegada a Espanya, hauran de sol·licitar l’Autorització d’estada per estudis, abans que es complisquen 90 dies des de la seua arribada.

Si l’estada a Espanya serà entre 90 i 180 dies, els estudiants hauran de sol·licitar un Visat d’Estudiant però no serà necessari sol·licitar l’Autorització d’estada per estudis una vegada arribats a Espanya, serà suficient amb el Visat d’Estudiant.”

Els estudiants procedents de països que no apareixen en el llistat anterior, hauran de sol·licitar un Visat d’Estudiant i, una vegada a Espanya, hauran de sol·licitar l’Autorització d’estada per estudis, abans que es complisquen 90 dies des de la seua arribada.


Visat

Se sol·licita, exclusivament, en l’Ambaixada d’Espanya del país de residència o en la Missió Diplomàtica existent. L’estudiant interessat haurà d’informar-se del termini necessari per a obtindre el seu visat, a fi de poder obtindre-ho a temps abans de realitzar el seu viatge.

Els documents sol·licitats són:

 • El formulari degudament emplenat en majúscules (s’obté en la pròpia ambaixada o Consolat).
 • 4 fotografies recents grandària passaport, adherides a les 4 fulles del formulari.
 • Passaport amb una vigència mínima de 120 dies (original i 1 fotocòpia de les 3 primeres pàgines, i de la pàgina on conste la renovació si escau).
 • Documentació (original i 1 fotocòpia) que acredite el compliment dels següents requisits:
  • Haver sigut reglamentàriament admés i preinscrit en ferm com a alumne, estudiant o investigador, en un centre o establiment públic o privat, autoritzat o reconegut per l’Administració competent, on haurà de cursar els seus estudis o realitzar la seua investigació com a activitat principal, amb un horari que implique assistència i durant un període no inferior a tres mesos, conformement al pla d’estudis o investigació aprovat.
  • Tindre garantits els mitjans econòmics necessaris per a sufragar el cost dels seus estudis, així com les despeses d’estada i retorn al seu país (estalvis, concessió de crèdit, suport dels pares o tutors, etc., acreditats mitjançant extractes de comptes bancaris, depòsits a termini, boletas de pagament, etc.) o bé la carta de nomenament de becari on figuren les condicions econòmiques de la beca obtinguda.
  • Disposar de cobertura d’assegurança mèdica.
  • Certificat mèdic per un professional habilitat per l’ambaixada o consolat.
  • Certificat d’Antecedents Penals.

Recomanem comprovar aquest llistat amb l’Ambaixada d’Espanya corresponent per si s’hagueren introduït canvis en els documents a presentar.

Una vegada a Espanya i ABANS QUE TRANSCÓRREGUEN ELS 90 DIES, han d’acudir a l’Oficina d’Estrangeria d’Alacant i presentar la documentació necessària per a l’obtenció de l’Autorització d’estada per estudis.

L’Oficina d’Estrangeria d’Alacant es troba en:
Carrer de l’Ebenisteria, 4 – 6.
03008 d’Alacant
Telèfon: (+ 34) 965 01 93 00
consultor.com/oue


Autorització d’estada per estudis

La documentació a presentar en l’Oficina d’Estrangeria d’Alacant és la següent:

 1. Sol·licitud oficial d’estada a Espanya disponible (256Kb Castellà .pdf)
 2. Fotocòpia del passaport.
 3. Fotocòpia del Visat (tipus D).
 4. Carta de matrícula en el curs (facilita Centre Superior d’Idiomes, Sòcrates, Facultat o el CEDIP “Centre d’Estudis de Doctorat i Postgrau”).
 5. Garantia de mitjans econòmics: certificat bancari, fotocòpia de la targeta de crèdit, fotocopia xec de viatge, carta dels pares que van presentar en el consolat, paper de la beca.
 6. Dues fotografies en color i sobre fons blanc.
 7. Garantia d’assistència sanitària, còpia de la targeta de l’assegurança.

L’Oficina d’Estrangers d’Alacant concedirà una targeta pel període del curs. En cas que després continue els seus estudis durant un altre període més, haurà de renovar-se l’Autorització d’Estada per Estudis demostrant el correcte aprofitament del curs anterior i mostrant la inscripció o matrícula del següent curs.