Programa DESTINO – Beques UMH 2019/2020

 

CALENDARI I DOCUMENTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
PROGRAMA DESTINO – BEQUES UMH 2019/2020

 

TRÀMIT TERMINI DOCUMENTACIÓ
Negociació amb els coordinadors de l’Acord Acadèmic de reconeixement d’assignatures. El Servei de Relacions Internacionals indicarà a l’estudiant el termini de presentació. – Acord Acadèmic (66Kb Castellà .doc)

– Instruccions per a l’elaboració de l’acord acadèmic (380Kb Castellà .pdf)

     
Enviament al Servei de RRII per e-mail (movilidad@umh.es) del certificat d’estada amb l’apartat “confirmació d’arribada” signat i segellat per la Universitat de destí. En el moment de la incorporació a la Universitat de destí. Certificat d’estada (49,5Kb Castellà .doc) (apartat confirmació d’arribada)
Sol·licitud de canvis a l’Acord Acadèmic de reconeixement d’assignatures. 1 mes des de la incorporació al centre de destí o en el termini establit per la universitat de destí en cas de ser inferior – Canvis a l’Acord Acadèmic (68Kb Castellà .doc)

– Instruccions de canvis a l’Acord Acadèmic (372Kb Castellà .pdf)

Lliurament en el SRRII del certificat original d’estada amb els apartats “confirmació arribada” i “confirmació d’eixida” signats i segellats per la universitat de destí

Lliurament de l’informe de l’estudiant

Certificat de notes oficial de la universitat de destí

1 mes des de la finalització de l’estada en la universitat de destí. Certificat d’estada (49,5Kb .doc) (arribada i eixides signades)

Informe de l’estudiant (92Kb Castellà .doc)

 

NOU (29/07/2019): El Vicerectorat de Relacions Internacionals publica el llistat definitiu de beques UMH assignades per a estudiants beneficiaris del programa DESTINO-UMH estudiants de grau per al curs 2019/2020. Consulta el llistat complet (1,23Mb .pdf)


Anterior (09/05/2019): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat de sol·licituds admeses i excloses (1,47Mb Castellà .pdf) i llistat provisional de beques assignades (1,47Mb Castellà .pdf) en la convocatòria del Programa Destino UMH en el curs 2019/2020. Aquells estudiants provisionalment beneficiaris han de presentar la seua acceptació/renuncia de la plaça fins al 22 de maig. Important: aquells estudiants que hagen resultat beneficiaris en totes dues modalitats del programa, però en universitats de destí diferents, hauran de triar un dels destins en el termini i manera indicada, tal com especifica en la resolució. Descàrrega els llistats (1,47Mb Castellà .pdf)

L’acceptació/renuncia (353Kb Castellà .doc) s’haurà de presentar en el termini a dalt indicat a través de Registre General o Auxiliars, o per qualsevol dels mitjans contemplats en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En cas de no fer-ho en el termini establit, s’entendrà que el beneficiari renúncia a la seua plaça. Així mateix, els interessats a presentar al·legacions poden fer-ho en el mateix termini.Anterior (04/04/2019):
La present convocatòria està destinada a estudiants – espanyols o amb residència permanent a Espanya – de la UMH de grau per a la realització d’estades acadèmiques semestrals en una universitat fora de l’espai europeu, a l’empara dels acords bilaterals d’intercanvi d’estudiants signats a aquest efecte.


Destí i places

El Vicerectorat de Relacions Internacionals realitzarà l’oferta de 12 beques en les Universitats amb les quals ja existisca conveni, 3 amb destinació a països la docència dels quals s’imparteix en anglés, 2 amb destinació Brasil i 7 amb destinació a països de parla hispana. Consulta el llistat d’universitats en l’ANNEX II (355Kb Castellà .pdf) d’aquesta convocatòria.

En cas de quedar vacants les beques destinades al Brasil o destins la docència dels quals s’imparteix en anglés, passarien a incrementar el nombre de beques d’altres destins i viceversa.

HISTÒRIC D’INTERCANVIS EN EL PROGRAMA DESTINO DE 2011 A 2018 (139Kb Castellà .pdf)

Condicions del programa

L’estudiant haurà de comprovar que la universitat sol·licitada ofereix estudis superiors presencials equivalents als quals realitza actualment en la UMH i que en el semestre triat per a realitzar l’intercanvi s’ofereixen les assignatures en les quals està interessat.

El programa d’estudis i el reconeixement acadèmic dels estudis realitzats en la universitat de destí, s’acordarà amb els Vicedegans i Subdirectors de titulació de cada Centre i Facultat prèviament a la realització de l’estada.

La participació en el programa de mobilitat DESTINO ESTUDIANTS/UMH és incompatible amb altres estades de mobilitat (Programa DESTINO/Beques Iberoamèrica-Estudiants de Grau-Santander Universitats, ERASMUS i SICUE) en un mateix curs acadèmic. L’estudiant podrà sol·licitar una estada per programa, però una vegada publicades les resolucions dels tres programes, tindrà un termini d’1 setmana des de la data de l’última resolució per a renunciar a alguna de les places en cas que haguera obtingut plaça en diversos programes de mobilitat.

Les persones beneficiàries del Programa DESTINO d’anys anteriors (independentment de l’entitat financera i/o institució que atorga la beca) no podran optar a la dotació econòmica del Programa DESTINO/Beques UMH. No obstant això, sí que podran participar en el Programa DESTINO/Beques UMH per a optar a l’intercanvi acadèmic sense ajuda econòmica, encara que amb els mateixos drets i obligacions que un estudiant amb ajuda.

Quantia de l’ajuda

L’import de la Beca per als estudiants beneficiaris, sense distinció de país o universitat serà de 3.000 euros, import al qual es descomptarà el cost de l’assegurança mèdica que l’estudiant haurà de contractar de manera obligatòria i la tramitació de la qual es podrà realitzar a través del Servei de Relacions Internacionals.

L’estudiant i la UMH signaran un “Conveni Financer” que tindrà per objecte determinar les obligacions entre el centre d’origen i l’estudiant. Les Beques del Programa DESTINO ESTUDIANTS/UMH seran compatibles amb altres ajudes o formes de finançament que puga obtindre o rebre l’estudiant beneficiari. El seu import es destinarà a ajudar a sufragar els costos de matrícula -si n’hi haguera-, desplaçament, segur de viatge, manutenció i allotjament.

Serà condició indispensable per a rebre l’ajuda, ser acceptat per la universitat de destí.

Aquells estudiants que obtinguen ajuda econòmica, hauran de cursar en la universitat de destí l’equivalent a un semestre de la UMH (entre 20-30 crèdits) i superar almenys el cinquanta per cent del mínim de crèdits a cursar en la universitat de destí. En cas de no complir amb aquest requisit, la UMH podrà exigir el reembossament de l’ajuda.

Requisits

  • Ser espanyol o amb residència permanent a Espanya.
  • Ser estudiant de grau de la UMH.
  • Estar matriculat en la UMH durant el curs acadèmic 2018-2019 i el del gaudi de la beca.
  • Haver superat 90 crèdits de la titulació corresponent a data 30 de setembre de 2018.
  • Complir els requisits específics publicats per a cadascuna de les universitats, en el seu cas.

L’estada i estudis en la universitat de destí hauran de realitzar-se en el període comprés entre el 15 de juliol de 2019 i el 31 d’agost de 2020 i d’acord amb el calendari acadèmic de la universitat d’acolliment i la duració oficial del semestre triat.

L’estudiant que siga seleccionat per a gaudir d’una plaça haurà de contractar de manera obligatòria una assegurança que podrà ser gestionat per la UMH i que incloga la cobertura de defunció i invalidesa per accident, assistència en repatriació de morts per qualsevol causa i reembossament de despeses mèdiques per accident de la persona beneficiària de la plaça. La prima del mateix serà descomptada de l’import de l’ajuda assignada a l’estudiant, en el seu cas.

Procediment i termini de presentació de sol·licituds

Descàrrega la sol·licitud (273Kb Castellà .pdf) que haurà de presentar-se a través del Registre General de la UMH o dels Registres Auxiliars dels CEGECAS de cada Campus o per qualsevol altre procediment establit en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques juntament amb la següent documentació dirigida al Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat:

  • Fotografia recent grandària carnet
  • Fotocòpia del DNI
  • Certificat de coneixement d’anglés en cas que el destí de parla anglesa.
  • Certificat de coneixement de portugués en cas que el destí sol·licitat siga el Brasil.

Les sol·licituds es presentaran des de la data de publicació de la present convocatòria fins al 17 d’abril de 2019

Pagament de les beques

Els beneficiaris hauran de subscriure el Conveni Financer (document que regula les condicions econòmiques de la beca) que posarà a la seua disposició el Servei de Relacions Internacionals de la UMH prèviament a la realització de l’estada. Es percebrà el 70% de la beca a l’inici de l’estada una vegada que es reba en el Servei de Relacions Internacionals el certificat d’incorporació a la Universitat de destí i el 30% restant en finalitzar la mateixa prèvia presentació del certificat d’estada en el Servei de Relacions Internacionals i comprovació dels crèdits superats. La beca serà abonada directament al beneficiari per la UMH en el compte corrent notificat per l’estudiant, de la qual ha de ser titular.

Rescisió de la beca

L’incompliment de les obligacions d’acceptació i lliurament de la documentació requerida per la UMH, així com el retorn anticipat, excepte causa de força major no justificat formalment, suposaran l’immediat reintegrament dels imports adjudicats en virtut de la present convocatòria.

Descàrrega el text complet de la convocatòria (11,2Mb .pdf)

Botó BEQUES Programa DESTINO UMH