ERASMUS+ Pràctiques 2020/2021

15 de febrer 2024

Logo Erasmus+ Pràctiques logoLogo projectes cofinançats pel programa Erasmus+ Pràctiques de la Unió Europea


Convocatòria 2020/2021

1a CONVOCATÒRIA

NOVETAT (29/03/2021): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat definitiu d’ajudes assignades de la 1a convocatòria Erasmus+ Pràctiques 2020/2021.

Pots consultar el llistat definitiu d’ajudes assignades Erasmus Práctica (1Mb .pdf)

(23/03/2021): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses i el llistat provisional d’ajudes assignades de la 1a convocatòria Erasmus+ Pràctiques 2020/2021.

Pots consultar el llistat a continuació:

Consultar llistat provisional sol·licituds admeses i excloses i llistat provisional d’ajudes assignades

Les persones interessades a presentar al·legacions poden fer-ho fins al 8 d’abril de 2021 a través de la seu electrònica de la UMH, el Registre General, Auxiliars dels campus.


Anterior (16/02/2021): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat provisional de sol·licituds admeses, pendents d’esmenar i provisionalment excloses de la 1a convocatòria Erasmus+ Pràctiques 2020/2021. Pots consultar el llistat a continuació:

Consultar llistat provisional sol·licituds (416kb .pdf)

Aquelles persones que desitgen presentar al·legacions o esmenar la seua sol·licitud tenen fins al 2 de març de 2021 per a fer-ho, a través de la seu electrònica de la UMH, Registre General o en els Auxiliars de cada campus.


Anterior (18/01/21): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx ha publicat la 1a convocatòria Erasmus+ Pràctiques 2020/2021. Aquestes ajudes permeten a estudiants de titulacions oficials de la UMH realitzar un període de pràctiques en qualsevol organització, pública o privada, dels països participants. Els interessats hauran de realitzar la sol·licitud de manera en línia i presentar-la, al costat de la resta de la documentació, a través de Registre General, Auxiliars o Universitats.

Pots consultar les bases de la convocatòria, els criteris de concessió i procediment de sol·licitud en aquest a continuació (409Kb .pdf)

Pots consultar l’extracte del DOGV a continuació:

Consultar extracte del DOGV (192kb .pdf)

La duració de les pràctiques no ha de ser inferior a 2 mesos ni superior a 12 mesos per cicle d’estudis (entenent-se com a cicle d’estudis: grau, màster i doctorat) havent d’acabar obligatòriament amb data màxima el 30 de setembre de 2021.

La sol·licitud es realitzarà EN LÍNIA, a través de l’accés personalitzat dels estudiants (a través de la ruta: Aplicacions/Estudis/Informació acadèmica/en la part de baix, on posa ‘Programes d’Intercanvi’, se selecciona l’opció Erasmus+ Pràctiques).

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 8 de febrer.

La documentació a aportar serà la següent:

  1. Sol·licitud signada (una vegada realitzada la inscripció EN LÍNIA, l’estudiant ha de descarregar el PDF, imprimir-lo i signar-lo).
  2. Certificat d’acceptació de l’empresa.
  3. Fotocòpia del DNI, passaport o permís de residència.
  4. Còpia de l’expedient acadèmic personal (sense validesa acadèmica).
  5. Curriculum vitae
  6. Còpia del certificat o document acreditatiu de coneixements d’idiomes.
  7. Learning Agreement for Traineeship signat pel sol·licitant i l’empresa d’acolliment: model de l’Annex II: Agreement-Erasmus-Pràctiques 2020-2021 (301Kb anglés .docx)

Tota la documentació que haja d’aportar-se es presentarà a través del Registre General de la UMH, dels Auxiliars dels CEGECAS o la seu electrònica.