Programa DESTINO / Iberoamèrica – Estud. de Grau – Santander Universitats 2019/2020

1 de febrer 2022

CALENDARI I DOCUMENTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DESTINO /
IBEROAMÈRICA SANTANDER 2019/2020

TRÀMIT TERMINI DOCUMENTACIÓ
Negociació amb els coordinadors de l’Acord Acadèmic de reconeixement d’assignatures. El Servei de Relacions Internacionals indicarà a l’estudiant el termini de presentació. – Acord Acadèmic (138Kb Castellà .doc)

– Instruccions per a l’elaboració de l’acord acadèmic (380Kb Castellà .pdf)

Enviament al Servei de RRII per e-mail () del certificat d’estada amb l’apartat “confirmació d’arribada” signat i segellat per la Universitat de destí. En el moment de la incorporació a la Universitat de destí. – Certificat d’estada (49,5Kb Castellà .docx) (apartat confirmació d’arribada)
Sol·licitud de canvis a l’Acord Acadèmic de reconeixement d’assignatures. 1 mes des de la incorporació al centre de destí o en el termini establit per la universitat de destí en cas de ser inferior. – Canvis a l’Acord Acadèmic (138Kb Castellà .doc)

– Instruccions de canvis a l’Acord Acadèmic (372Kb Castellà .pdf)

Lliurament en el SRRII del certificat original d’estada amb apartats “confirmació arribada” i “confirmació d’eixida” signats i segellats per la universitat de destí.

Lliurament de l’informe de l’estudiant.

Lliurament de certificat de notes oficial de la universitat de destí.

1 mes des de la finalització de l’estada en la universitat de destí. – Certificat d’estada (49,5Kb Castellà .doc) (arribada i eixides signades)

Informe de l’estudiant (92Kb Castellà .doc)


NOU (31/07/2019): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx ha publicat l’adjudicació definitiva de la convocatòria de places i ajudes dins del programa de mobilitat internacional Destino / Iberoamèrica – Estudiants de Grau – Santander Universitats, per al curs 2019/2020.

Veure llistat de DESTINO / Iberoamèrica Estudiants de Grau – Santander Universitats 2019-20 (1,88Kb .pdf)


Antic (09/05/2019): El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx publica el llistat de sol·licituds admeses i excloses (1,21Mb .pdf) i llistat provisional de beques assignades (1,21Mb Castellà .pdf) en la convocatòria del Programa Destino “Beques Iberoamèrica- Estudiants de Grau – Santander Universitats” per al curs 2019/2020. Aquells estudiants provisionalment beneficiaris han de presentar la seua acceptació/renuncia de la plaça fins al 22 de maig. Important: aquells estudiants que hagen resultat beneficiaris en totes dues modalitats del programa, però en universitats de destí diferents, hauran de triar un dels destins en el termini i manera indicada, tal com especifica en la resolució.

L’acceptació/renuncia (270Kb Castellà .docx) s’haurà de presentar en el termini a dalt indicat a través de Registre General o Auxiliars, o per qualsevol dels mitjans contemplats en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En cas de no fer-ho en el termini establit, s’entendrà que el beneficiari renúncia a la seua plaça. Així mateix, els interessats a presentar al·legacions poden fer-ho en el mateix termini.


RESUM DE LA CONVOCATÒRIA 2019/2020

Objecte de la convocatòria

La present convocatòria està destinada a estudiants de la Universitat Miguel Hernández d’Elx de grau – espanyols o amb residència permanent a Espanya – per a la realització d’estades acadèmiques semestrals en una universitat iberoamericana, a l’empara dels acords bilaterals d’intercanvi d’estudiants signats a aquest efecte.

Destins i places

El Vicerectorat de Relacions Internacionals realitzarà l’oferta d’11 beques en les Universitats amb les quals ja existisca conveni, 2 amb destinació Brasil i 9 amb la resta de destins. El llistat d’universitats es pot consultar en l’Annex II (292Kb Castellà .pdf) d’aquesta convocatòria.

HISTÒRIC D’INTERCANVIS EN EL PROGRAMA DESTINO DE 2011 A 2018 (139Kb Castellà .pdf)

Condicions del programa

Tot alumne que opte a una “beca Iberoamèrica. Estudiants de Grau. Santander Universitats” haurà d’inscriure’s prèviament i de manera obligatòria en la pàgina becas-santander.com fins al 30 d’abril de 2019

L’estudiant haurà de comprovar que la universitat sol·licitada ofereix estudis superiors presencials equivalents als quals realitza actualment en la UMH i que en el semestre triat per a realitzar l’intercanvi s’ofereixen assignatures afins a les del seu pla d’estudis en la UMH si la intenció és convalidar matèries obligatòries.

El programa d’estudis i el reconeixement acadèmic dels estudis realitzats en la universitat de destí s’acordarà amb els Subdirectors i Vicedegans de titulació de cada Escola i Facultat prèviament a la realització de l’estada.

La participació en el Programa de mobilitat DESTINO és incompatible amb altres estades de mobilitat (programes ERASMUS i SICUE) en un mateix curs acadèmic. L’alumne podrà sol·licitar totes dues estades, però una vegada publicades la resolució dels tres programes, tindrà un termini d’1 setmana des de la data de l’última resolució per a renunciar a alguna de les places en cas que haguera obtingut plaça en diversos programes de mobilitat.

Les persones que hagen participat en el Programa DESTINO en anys anteriors (independentment de l’entitat financera i/o institució que atorga la beca) no podran optar a les Beques Iberoamèrica finançades pel Banc de Santander.

La persona que siga seleccionada per a gaudir d’una beca haurà de contractar de manera obligatòria un segur especial amb la mateixa duració de la Beca, que incloga la cobertura: defunció i invalidesa per accident, assistència en repatriació de morts per qualsevol causa i reembossament de despeses mèdiques per accident del beneficiari de la beca.

Quantia de les ajudes

L’import unitari de les Beques per a tots els estudiants que siguen beneficiaris d’aquestes, sense distinció de país o universitat serà de 3.000 euros.

L’estudiant i la UMH signaran un “Conveni Financer” que tindrà per objecte determinar les obligacions entre el centre d’origen i l’estudiant respecte a l’administració dels fons concedits en la convocatòria de les “Beques Destino / Iberoamèrica – Estudiants de Grau – Santander Universitats” Curs 2019/2020 del Programa Destino.

Les Beques Iberoamèrica Estudiants de Grau-Santander Universitats seran compatibles amb altres ajudes o formes de finançament que puga obtindre o rebre l’estudiant beneficiari. El seu import es destinarà a ajudar a sufragar els costos de matrícula -si n’hi haguera-, desplaçament, segur de viatge, manutenció i allotjament.

Serà condició indispensable per a rebre l’ajuda, ser acceptat per la universitat de destí.

L’estudiant haurà de cursar en la universitat de destí l’equivalent a un semestre de la UMH (entre 20-35 crèdits) i superar almenys el cinquanta per cent del mínim de crèdits a cursar en la universitat de destí. En cas de no complir amb aquest requisit, la UMH podrà exigir el reembossament de l’ajuda.

Requisits
  • Ser espanyol o amb residència permanent a Espanya.
  • Ser estudiant de grau de la UMH.
  • Estar matriculat en la UMH durant el curs acadèmic 2018-2019 i el de gaudi de la beca, no sent possible tancar l’expedient en la UMH fins a la finalització total de l’estada en la universitat de destí.
  • Haver obtingut almenys la meitat dels crèdits necessaris per a l’obtenció de la titulació corresponent o haver superat íntegra i satisfactòriament els dos primers cursos dels seus estudis, a data de 28 de febrer de 2019.
  • No haver gaudit d’una beca Programa Destino amb anterioritat

L’estada i estudis en la universitat de destí hauran de realitzar-se en el període comprés entre el 15 de juliol de 2019 i el 31 d’agost de 2020. En qualsevol cas, l’inici del gaudi de les beques sempre haurà de ser abans de finalitzar el mes de març de 2020.

Procediment i termini de presentació de sol·licituds

Descàrrega la sol·licitud (274Kb Castellà .docx) i haurà de presentar-se a través del Registre General de la UMH o dels Auxiliars dels CEGECAS, o per qualsevol altre procediment establit en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques juntament amb la següent documentació dirigida al Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat:

  • Sol·licitud
  • Fotografia recent en grandària carnet
  • Fotocòpia del DNI
  • Certificat de coneixement de portugués en cas que el destino sol·licitat siga el Brasil.

Les sol·licituds es presentaran des de la data de publicació de la convocatòria fins a l’11 d’abril de 2019

Pagament de les beques

Els beneficiaris hauran de subscriure el document d’Acceptació de Beca Santander (Conveni Financer) que posarà a la seua disposició el Servei de Relacions Internacionals de la UMH prèviament a la realització de l’estada. Es percebrà el 70% de la beca a l’inici de l’estada una vegada que es reba en el Servei de Relacions Internacionals de la UMH el certificat d’incorporació a la Universitat de destí i el 30% restant en finalitzar la mateixa prèvia presentació del certificat d’estada en el Servei de Relacions Internacionals de la UMH i comprovació dels crèdits superats.

Per a accedir al text complet de la convocatòria consulta la Convocatòria del Programa DESTINO / Iberoamèrica – Estudia (8,56Mb .pdf)

Botó BEQUES DESTÍ-IBEROAMÈRICA DESTÍ UMH